MR en OV

MR en OV

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een orgaan dat bestaat uit drie teamleden en drie ouders. Door middel van verkiezingen wordt de drie ouders gekozen voor een zittingsperiode van vier jaar. 

De MR heeft twee verschillende bevoegdheden: 

  • Het instemmingsrecht over veranderingen van de school; vaststelling of wijzigen van het schoolwerkplan, het schoolreglement, het activiteitenplan en veranderingen van de grondslag van de school. 
  • Adviesrecht over fundamentele wijzigingen m.b.t. gebouw; inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school.

Verder heeft de MR ook een signalerende functie binnen de school, zij volgt de ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken op school op de voet en bespreekt, indien nodig, tijdens haar vergaderingen de zaken die zij noodzakelijk vindt.

Meer informatie over de MR

Meer informatie over de MR en de vergaderdata voor dit schooljaar lees je in de schoolgids en op ISY. De vergaderingen zijn openbaar en worden op ISY aangekondigd.

Spreek ons gerust aan, bezoek een vergadering of stuur een mail (adressen staan in de schoolgids en op ISY).

Leden MR

Ouders:

  • Marjolein Post (voorzitter)
  • Imke Timmermans (lid)
  • Mieke Mooren (lid)

Teamleden:
 

  • Martine Verhaegh (lid)
  • Jules Kreutz (secretaris)
  • Maud Weijers (lid)

Ouderraad

De ouderraad wil een positieve bijdrage leveren aan het onderwijs op school. De ouderraad bereidt, samen met een of meerdere teamleden, diverse vieringen en activiteiten voor. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen etc. Deze activiteiten brengen sfeer, gezelligheid en verbondenheid.

Met vragen en suggesties kun je ook bij alle leden terecht of een email sturen.

Stuur een e-mail