Verlof

De laatste jaren merken wij dat er vaker verlof wordt aangevraagd dan in het verleden. De aanvragen zijn niet altijd gebaseerd op de juiste gronden.

Ook kwam het wel eens voor dat op de ene school wel verlof werd verleend en bij de andere niet, Dit zorgde voor onduidelijkheid en daarom hebben 

scholengroep Dynamiek , stichting Akkoord en de leerplichtambtenaar besloten om voortaan één uniform formulier te gaan gebruiken voor verlofaanvragen.

Dit verlofformulier is getoetst aan de Leerplichtwet.

Alle scholen voor primair onderwijs in Horst aan de Maas hebben (samen met de leerplichtambtenaar)  afgesproken strenger te gaan controleren op de verlofaanvragen

en ongeoorloofd ( vakantie) verlof  direct te melden bij de leerplichtambtenaar die vervolgens de mogelijkheid heeft een proces verbaal op te maken.

Met name de dag voor een vakantie zal strenger worden gecontroleerd ; de leerplichtambtenaar kan bij een ziekmelding een huisbezoek afleggen als blijkt dat

 

een eerder verzoek tot verlof op de betreffende dag is afgewezen

Verlofaanvraag formulier  Toelichting