Medezeggenschapsraad

De MR Is een orgaan waarin drie teamleden zitting hebben en drie ouders. Door middel van verkiezingen wordt het ouderdeel gekozen voor een zittingsperiode van vier jaar. 

De MR heeft tweeërlei bevoegdheden: 

  1. Het instemmingsrecht over veranderingen van de school; vaststelling of wijzigen van het schoolwerkplan, het schoolreglement, het activiteitenplan en veranderingen van de grondslag van de school. 
     
  2. Adviesrecht over fundamentele wijzigingen m.b.t. gebouw; inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school.

Verder heeft de MR ook een signalerende functie binnen de school, zij volgt de ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken op school op de voet en bespreekt, indien nodig, tijdens haar vergaderingen de zaken die zij noodzakelijk vindt.

Meer informatie over de MR en de vergaderdata voor dit schooljaar leest u in de schoolgids en op de site van basisschool Megelsheim. De vergaderingen zijn openbaar en worden op ISY aangekondigd.

Meer informatie?

Spreek ons aan, bezoek een vergadering of stuur een mail (adressen staan in de schoolgids).

Leden MR

Leden van de Medezeggenschapsraad Ouders:
Marjolein Post (voorzitter)
Imke Timmermans (lid)
Mieke Mooren (lid)

Teamleden:
Martine Verhaegh (lid)
Kim Komhoff (lid)
Jules Kreutz (secretaris)

De vergaderdata voor het schooljaar 2022-2023:

 

  • Donderdag 6 oktober
  • Donderdag 24 november
  • Donderdag 12 januari
  • Donderdag 9 maart
  • Donderdag 11 mei
  • Donderdag 15 juni

Notulen

 

(oude notulen zijn op aanvraag te verkrijgen bij de MR: mr@megelsheim.nl