GMR

Over GMR

De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde organisatie. In een organisatie waarin mensen zich prettig voelen kan goed onderwijs gegeven worden, waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De GMR is de gesprekspartner van het College van Bestuur en behartigt de belangen van alle scholen tezamen. Zij bestaat uit 6 ouderleden en 6 personeelsleden, die uit en door de MR-en van de Dynamiekscholen gekozen zijn.

De GMR heeft met name de taak de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. Zij denkt gevraagd en ongevraagd mee bij het adviseren van het bestuur. De GMR vindt het ook belangrijk reeds in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken en daarin een actieve rol te hebben. Belangrijke voorbeelden zijn: een gezond financieel beleid, een goed huisvestingsbeleid, een goed personeelsbeleid, goed beleid op veiligheid in en om de school, een goede open communicatiestructuur etc. De GMR onderhoudt via het secretariaat een direct contact met de MR-en. Verder kunnen leden van de MR-en de vergaderingen van de GMR bijwonen en jaarlijks worden er door de GMR twee gezamenlijke bijeenkomsten met de MR-en georganiseerd, waarin samenwerking, jaarverslag en actuele informatieve thema’s aan de orde komen.

Secretariaat GMR Dynamiek Scholengroep

gmr@dynamiek.nu